#JR武蔵境駅  # 受験勉強 #共通一次 試験  #緊張感

受験生の 気持ち!  武蔵境駅 この優しさ!
大学 から  高校  中学 へ
二月も  受験シーズン 
ゼミの先生から教えていただく!